• لطفا بعد از پرداخت بر روی دکمه تکمیل فرآیند خرید کلیک کنید.
• مسئولیت لینک فرستاده شده توسط مرتضی قربانی کاری به عهده ایشان است.
• پی‌پینگ تنها مسئولیت پرداخت شما به مرتضی قربانی کاری را به عهده دارد.
• لطفا به لینک فرستاده شده دقت فرمائید. در این لینک حتما باید دامنه payping.ir مشاهده شود.
مرتضی قربانی کاری
تومان